ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

BEVEZETÉS

 

Köszönjük érdeklődését cégünk iránt. Az adatvédelem kiemelten fontos a Nasalia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek. A Nasalia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. honlapjainak (orrfilter.hu, allergida.hu) alapvető használata személyes adatai megadása nélkül is lehetséges. Amennyiben az érintett személy bizonyos, a honlapon fellelhető szolgáltatásokat is igénybe vesz tőlünk, személyes adatok megadására és kezelésére is szükség lehet. Amennyiben személyes adatok kezelésére is sor kerül, és erre nem a törvényi előírások miatt van szükség, akkor az érintett személy hozzájárulását kérjük.

A személyes adatok kezelése – mint például név, cím, email cím – mindig a törvényi előírásoknak megfelelően, és az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint történik.
Jelen adatvédelmi tájékoztatóval cégünk az általunk kezelt személyes adatok adatkezelési módjáról, céljáról, hatályáról tájékoztatja a nyilvánosságot, valamint tájékoztatjuk az érintett személyeket az őket megillető jogokról.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

·           Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

·           2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);

·            2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

·           2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségeinknek teszünk eleget.

Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a www.orrfilter.hu/adatkezeles és a www.allergida.hu/adatkezeles hozzáférhetőségeken érhető el. Az Adatkezelési tájékoztató esetleges változásairól az érintetteket kötelezettségünk szerint tájékoztatjuk.

 

 

1                    FOGALMAK

A Nasalia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által használt fogalmak az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) által használtakon alapulnak. Annak érdekében, hogy az adatkezelési  tájékoztató úgy a nyilvánosság, mint a vásárlóink, üzleti partnereink számára is közérthető és világos legyen, ezennel  szeretnénk az általunk használt fogalmakat kifejteni:

 

1.1               személyes adat: egy személy neve, email címe, telefonszáma, lakcíme, továbbá minden – akár közvetett módon – a személlyel kapcsolatba hozható információ személyes adatnak minősül

1.2               érintett: az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatai az adatkezelő által kezelésre kerülnek

1.3               adatkezelés: a személyes adatok bármilyen célú felhasználása adatkezelésnek minősül, így különösen az adatok gyűjtése, rögzítése, felvétele, rendszerezése, tárolása

1.4               adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

1.5               adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi

1.6               harmadik fél: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

1.7               hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

1.8               adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

 

2                    AZ ADATKEZELŐ

Cégnév: Nasalia Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Nasalia Kft.)
Székhely: 2081 Piliscsaba, Ferencforrás útja 34.
Adószám: 26627399-1-13
Cégjegyzékszám: 13-09-197463
Elektronikus elérhetőség: info@nasalia.hu
Honlap cím: www.orrfilter.hu, www.allergida.hu
Általános szerződési feltételek: www.orrfilter.hu/aszf,  www.allergida.hu/aszf

E tájékoztatás kiadója egyben az Adatkezelő.

Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető meg: info@nasalia.hu

3                    ADATFELDOLGOZÓK

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

3.1               Adatkezelő tárhelyszolgáltatója:

Cégnév: Tárhelypark Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
Adószám: 23289903-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-322570
Elektronikus elérhetőség: info@nasalia.hu
Telefonos elérhetőség: +36 1 700 4140
Honlap cím: www.tarhelypark.hu

Adatkezelő webtárhelyét a fenti tárhelyszolgáltató biztosítja, aki az Adatkezelő által üzemeltetett http://www.orrfilter.hu és http://www.allergida.hu weboldal üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű használatához szükséges adatok tárolását biztosítja. Ennek megfelelően tárolja az érintettek azon adatait, amelyeket a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően a weboldal használata során az Adatkezelő rendelkezésére bocsátanak.

3.2               Adatkezelő könyvviteli szolgáltatója:

Cégnév: Dornit Betéti Társaság
Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Budai út 10.
Adószám: 22378529-1-13
Cégjegyzékszám: 13-06-059512
Elektronikus elérhetőség: kapcsolat@dornit.hu
Honlap cím: www.dornit.hu

Adatkezelő adó- és számviteli kötelezettségének teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaság szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, az Adatkezelőt terhelő adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

4                    A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

4.1               Honlap látogatói adatkezelés:

 

4.1.1         Rögzített és kezelt adatok típusa:

▪                     a látogató (érintett) által használt IP cím

▪                     a böngésző típusa

▪                     a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv)

▪                     látogatás időpontja

 

4.1.2         Adatkezelés jogalapja: 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3), az érintett hozzájárulása

4.1.3         Adatkezelés célja: biztonsági incidensek vizsgálata, honlap látogatói élmény fejlesztése

4.1.4         A kezelt adatok megőrzésének ideje: A fenti adatokat az Adatkezelő a jogos érdekének megszűnéséig őrzi meg

 

4.2               Honlap regisztráció során megadott személyes adatok

4.2.1         Rögzített és kezelt adatok típusa:

▪                     érintett neve, számlázási címe, szállítási címe

▪                     e-mail címe és telefonszáma

▪                     előző vásárlások

4.2.2         Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

4.2.3         Adatkezelés célja: honlap élmények fokozása, vásárlás lehetővé tétele, korábbi vásárlástörténet nyomon követése

4.2.4         Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: honlap bizonyos tartalmai nem elérhetőek, vásárlás nem lehetséges

4.2.5         A kezelt adatok megőrzésének ideje: érintett hozzájárulásának visszavonása

4.3               Online vásárláshoz kapcsolódó adatok

4.3.1         Rögzített és kezelt adatok típusa:

▪                     érintett neve, számlázási címe, szállítási címe

▪                     e-mail címe és telefonszáma

▪                     előző vásárlások

▪                     kiállított számlák és bizonylatok

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H_EN_I_1064/2013.

4.3.2         Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

4.3.3         Adatkezelés célja: jogi kötelezettség teljesítése, vásárlás lehetővé tétele, korábbi vásárlástörténet nyomon követése

4.3.4         Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: vásárlás nem lehetséges

4.3.5         A kezelt adatok megőrzésének ideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti határidőig

4.4               Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

4.4.1         Rögzített és kezelt adatok típusa:

▪                     érintett neve, számlázási címe, szállítási címe

▪                     email címe és telefonszáma

▪                     előző vásárlások

4.4.2         Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

4.4.3         Adatkezelés célja: érintett által kezdeményezett kapcsolatfelvétel, online ügyintézés lehetővé tétele

4.4.4         Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: kapcsolattartás nem lehetséges

4.4.5         A kezelt adatok megőrzésének ideje: az Adatkezelő jogos érdeke

4.5               Hírlevélhez kapcsolódó adatok

4.5.1         Rögzített és kezelt adatok típusa:

▪                     érintett neve és email címe

4.5.2         Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

4.5.3         Adatkezelés célja: hírlevél küldés lehetővé tétele

4.5.4         Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: hírlevél küldés nem lehetséges

4.5.5         A kezelt adatok megőrzésének ideje: érintett hozzájárulásának visszavonása

4.6               Blog / magazin / cikkek hozzászóláshoz kapcsolódó adatok

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a honlapon található magazin cikkek és blogbejegyések hozzászólási lehetőségét regisztrációhoz / bejelentkezéshez kösse, és az érkezett hozzászólásokat a magazin / blog tartalmi és erkölcsi színvonalának biztosítása érdekében moderálja.

4.6.1         Rögzített és kezelt adatok típusa:

▪                     érintett neve és email címe

4.6.2         Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

4.6.3         Adatkezelés célja: hozzászólás lehetővé tétele

4.6.4         Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: hozzászólás nem lehetséges

4.6.5         A kezelt adatok megőrzésének ideje: érintett hozzájárulásának visszavonása

4.7               Sütik (cookiek)

4.7.1         Adatkezelő a weboldalán „sütiket” használ. A „süti” (cookie) egy rövid szöveges adat, amely segít a felhasználó beállításainak mentésében. Ezt a weboldal küldi el az érintett böngészőjének, majd mikor az adott oldalt újra meglátogatja, a böngésző visszaküldi azt, és a weboldalon elérhetővé válnak a korábbi adatok, beállítások.

4.7.2         Az Adatkezelő weblapjára látogatót az online felületen tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével – a hozzájárulását kell kérni.

4.7.3         A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Az érintett visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy, hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

4.7.4         Az Adatkezelő honlapján alkalmazott sütik:

·                    Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

·                    Használatot elősegítő sütik: Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik. Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása. Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

·                    Teljesítményt biztosító sütik: Információkat gyűjtenek a felhasználónak  a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, Google Ads).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. Az adatkezelés célja: a honlap és a vásárlói viselkedések, reakciók elemzése.

·                    A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól, az érintett az alábbi linkeken tájékozódhat:

·                    Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

·                    Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

·                    Microsoft Internet Explorer 11:http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-1

·                    Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7

·                    Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

 

5                    Adatvédelmi incidens

5.1               Adatvédelmi incidens fogalma és jellemzői

5.1.1         Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

5.1.2         Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása az Adatkezelő feladata.

5.1.3         Adatvédelmi incidens bejelenthető az Adatkezelő e-mail címén.

5.1.4         Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.

5.1.5         Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

•                     az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,

•                     az incidens leírását, körülményeit, hatásait,

•                     az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,

•                     a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,

•                     az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,

•                     a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

5.1.6         Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni, valamint gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

5.2               Adatvédelmi incidens bejelentése

5.2.1         Az Adatkezelő a tudomásra jutástól számított 72 órán belül köteles bejelenteni a felügyeleti hatóságnak, amennyiben az adatvédelmi incidens kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. (Ilyen például: vagyoni vagy nem vagyoni kár, személyazonosság-lopás vagy személyazonossággal való visszaélés, pénzügyi veszteség, a jó hírnév sérelme, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülése, bármilyen egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány)

5.2.2         Az Adatkezelő bejelentése a következőket kell, hogy tartalmazza (minimum):

•                     ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát,

•                     ismertetni kell az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát,

•                     közölni kell a kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit,

•                     ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,

•                     ismertetni kell az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

5.3               Adatvédelmi incidens nyilvántartása

5.3.1         Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

•                     az érintett személyes adatok körét,

•                     az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,

•                     az adatvédelmi incidens időpontját,

•                     az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,

•                     az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,

•                     az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

5.3.2         A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

6                    AZ ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOSULTSÁGOK

6.1              Előzetes tájékozódáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját adatkezelésével összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

6.2              Hozzáférési jog: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a saját személyes adatihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

•                     az adatkezelés célja

•                     az érintett személyes adatok kategóriái;

•                     azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

•                     adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

•                     az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

•                     a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

•                     ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

•                     a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

6.2.1        Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6.3               Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

6.4               Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

•                     a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

•                     az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

•                     az érintett a Rendelet 21. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

•                     a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

•                     a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

6.4.1         Az érintett kérelmére az adat nem törölhető, ha az adatkezelés:

•                     a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

•                     a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges;

•                     megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése céljából, illetve népegészségügy területét érintő közérdek alapján szükséges;

•                     közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból szükséges,

•                     jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

6.5               Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza a rá vonatkozó adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

•                     az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

•                     az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e-helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

•                     az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

•                     az érintett a tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6.5.1         Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.5.2         Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

6.6               Tiltakozáshoz való jog:

6.6.1         Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.6.2         Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok-e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban-e célból nem kezelhetők.

6.6.3         A fent említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni az érintett figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

6.6.4         Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

6.7               Az adathordozhatósághoz való jog

6.7.1         Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá az érintett jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta amennyiben: az adatkezelés a hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

6.7.2         Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása arra is kiterjed – ha ez technikailag megvalósítható –, hogy érintett kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

6.8               A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség: Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

6.9               Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

6.9.1         Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.9.2         A fent kifejtettek abban az esetben nem alkalmazandóak, ha a döntés:

•                     az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

•                     az automatizált döntés meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

•                     az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

6.9.3         Az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy az érintett az automatizált döntéshozatal során emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

6.10           Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

6.10.1      Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

6.10.2      Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább

•                     az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

•                     ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

•                     ismertetni kell az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

6.10.3      Az érintettet nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

•                     az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

•                     az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az adatvédelmi incidens nem jelent magas kockázatot az érintett jogaira és szabadságaira nézve.

6.11           A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog): Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

6.11.1      A felügyeleti hatóság elérhetősége:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

6.12           A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:

6.12.1      Mind az érintett, mind az Adatkezelő jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá mind az érintett, mind az Adatkezelő jogosult a bírósági jogorvoslatra amennyiben a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

6.12.2      A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

6.12.3      A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (2) bekezdés c) pontja alapján a jogorvoslat tárgyában az érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróság jár el.

6.13           Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:

6.13.1      Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletben meghatározott részletszabályok szerinti kezelését megsértették.

6.13.2      Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

 

7                    ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7.1               Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

7.2               Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

7.3               Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

7.4               Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

7.5               Adatkezelő a Rendelet  13. cikkben foglalt információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk)  és intézkedést díjmentesen biztosítja.

7.6               Abban az esetben, ha Adatkezelőnek, megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további – az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges – információk nyújtását kérheti.

7.7               Adatkezelő nyilatkozik, hogy a jelen Tájékoztatóban kifejezetten nem részletezett külön szolgáltatás igénybevételéből adódó specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről Adatkezelő az érintettet az adott szolgáltatás igénybevétele előtt igazolható módon tájékoztatja.

7.8               Adatkezelő tájékoztatja a szolgáltatását igénybevevőket, valamint az egyéb érintetett, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt.

7.9               Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

7.10           Adatkezelő megváltoztathatja ezt a tájékoztatót. Ebben az esetben a frissített változatot közzéteszi.

7.11           Az érdemi változásokról Adatkezelő mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.

7.12           A jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019. év január hó 20. napján lép hatályba.

7.13           A jelen tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók.

Letölthető és nyomtatható verzió: itt